(1)
Alatorre, A. Modern Language Quarterly: Tomo 10 (1949), Tomo 11 (1950), Tomo 12 (1951), Tomo 13 (1952). NRFH 1958, 12, 241-243.