Bulletin Hispanique: tomo 52 (1950), tomo 53 (1951).